Privacy Statement

In deze Privacy Statement geven we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Encon Ingenieursbureau Nederland B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke Wet- en Regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Encon Ingenieursbureau Nederland B.V., hierna te noemen Encon, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u na het lezen van deze Privacy Statement nog vragen hebben dan kunt u zich richten tot Encon.

Encon Ingenieursbureau Nederland B.V. - Kerkenbos 1224C, 6546 BE NIJMEGEN - Telefoon : 088-111 0600 Email: info@encon-energy.nl

Wanneer verzamelen we uw persoonsgegevens

Wij verzamelen uw gegevens wanneer u deze aan ons aanlevert. Dit kan op diverse manieren: doormiddel van inschrijving op onze nieuwsbrief, wanneer u ons een e-mail stuurt, bij een bezoek aan ons bedrijf, op een evenement of seminar, via afgifte van uw visitekaartje of op enig andere mogelijke wijze.

Ook kan het zijn dat uw gegevens worden aangeleverd door een partij waarmee u zaken doet en Encon als ingenieursbureau is ingeschakeld als onderaannemer voor de werkzaamheden. Wij kunnen ook uw gegevens verzamelen wanneer deze publiekelijk toegankelijk zijn gemaakt, of wanneer u deze zelf openbaar heeft gemaakt op publieke of sociale media.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens:

De persoonsgegevens die wij verzamelen worden gebruikt voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u en de daarbij behorende commerciële activiteiten.

Rechtsgrond

Voor het uitvoeren van onze dienstverlening hebben we uw persoonsgegevens nodig. Daarnaast hebben we een gerechtvaardigd belang om onze klanten vanuit marketing standpunt te contacteren omtrent acties, nieuwsfeiten en/of andere relevante informatie mee te delen.

Welke gegevens

Volgende persoonsgegevens worden bewaard met het oog op een correcte uitvoering van onze dienstverlening en activiteiten: naam, voornaam, functietitel, zakelijk adres en uw zakelijke contactgegevens.

Beveiliging

Encon neemt passende technische- en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.
U wordt in de gelegenheid gesteld om zich op de hoogte te (laten) stellen van de door Encon genomen technische en organisatorische maatregelen.

Rechten

U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. U kunt ook onjuiste gegevens die betrekking hebben op uzelf laten corrigeren, wissen of het gebruik ervan verbieden.
U kunt hiervoor een mail sturen naar info@encon-energy.nl.
We nemen binnen 30 kalenderdagen contact met je op.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden bewaard voor de termijn die noodzakelijkerwijs nodig is voor het uitvoeren van de wettelijke taken en taken die nodig zijn om die dienstverlening op een goede wijze uit te kunnen voeren. Daarnaast houdt Encon zich aan de wettelijke termijnen voor het bewaren van informatie.

Verstrekken van gegevens aan derden

Encon verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien zij daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.
Daarnaast kan Encon daarvoor ervoor kiezen persoonsgegevens te verstrekken aan derden ten dienste van de uitvoering van de eerder beschreven doeleinden. Voor het uitvoeren van de dienstverlening kan het zijn dan Encon gebruik maakt van derden, voor:

  • Het realiseren van onze doelstellingen in kader van onze zakelijke relatie
    Hiervoor kunnen uw gegevens gedeeld worden met andere vennootschappen zoals bv. onderaannemers of leveranciers
  • Het uitvoeren van onze dienstverlening (administratieve taken zoals boekhouding, …)
  • Het verzorgen van de internet omgeving
  • Het verzorgen van IT- infrastructuur
  • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
  • Het opmaken van onze jaarrekening
  • Het verkrijgen van subsidies

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Klachtenrecht

Wanneer u het niet eens bent met de wijze waarop Encon uw persoonsgegevens verwerkt of omgaat met uw rechten als zakelijke relatie dan kan daarvoor een klacht ingediend worden bij de Encon via info@encon-energy.nl

Cookies

Wij maken gebruik van cookies en websitestatistieken. Dit wordt gedaan om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens een bezoek aan een website worden opgeslagen om de handelingen van een bezoeker onze website bij te houden. Wij gebruiken deze om het navigeren en de functies op onze website bruikbaar te maken alsook het gebruik van bezoekers op onze website te monitoren.

Wijzigingen privacy statement

Encon behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wijzigingen zal Encon kenbaar maken via nieuwsitems op haar website.

Encon Ingenieursbureau Nederland B.V.
Marcella Meijman
Manager Operations
Kerkenbos 1224C
6546 BE NIJMEGEN

Qfor Kmo portefeuille